از زیباترین پرنده های جهان

از زیباترین پرنده های جهان

انگار یه عروسه که لباس سفید دنباله دار تنش کرده